Gevorderde gebouwen

Op de kaart staan de belangrijkste door de Wehrmacht (en verwante organisaties) gevorderde gebouwen en hun functie. Klik op de nummers of bekijk de beschrijvingen onder de kaart.

1)  Murmellius Gymnasium - Truppen Unterbringung

Aan de Bergerhout staat het gebouw van het Murmellius Gymnasium. Grote schoolgebouwen waren populair bij de bezetter om te vorderen voor het onderbrengen van troepen of voor een andere militaire bestemming, zo ook het Murmellius Gymnasium.

Begin mei 1943 wordt het schoolgebouw gevorderd voor de Wehrmacht; de leerlingen worden ondergebracht op verschillende locaties in de binnenstad. 

In eerste instantie werden er troepen van de Reichs Arbeid Dienst (RAD) ondergebracht die werden ingezet voor het herstel van de infrastructuur en het puinruimen op het vliegveld Bergen. Later werden ze ook ingezet voor het aanleggen van stellingen in en rond Alkmaar. Uiteindelijk kregen deze troepen een nieuw onderkomen elders in de stad. De vrijgekomen plaatsen in het Gymnasium werden ingenomen door troepen van de Hermann Göring Divisie die in juli 1944 met 300 man het gebouw betrokken. Op 10 augustus van dat jaar waren er nog 40 man van hen aanwezig in het gebouw. De overige leden van de eenheid waren verdeeld over andere locaties bestemd voor de verdediging van Alkmaar.

2) Julianaschool Burgemeester Palingstraat - Truppen Unterbringung

In de Burgemeester Palingstraat 6, was de Julianaschool gevestigd. Een lagere school uit 1929; werd later een ULO/MAVO en vervolgens HEAO. Gebouw werd gesloopt in 1999. 

In juli 1944 werd de school gevorderd door de Wehrmacht voor het onderbrengen van bezettingstroepen, die dienst gingen doen in Alkmaar. De eerste paar maanden sliepen de soldaten op een laag stro in de klaslokalen, later werden er stalen of houten stapelbedden en kasten aangevoerd voor meer comfort. 

3) Leeuwerikkade - Barakkenkamp Rochdale

Tijdens de mobilisatie van 1939/1940 werd er vanwege het vliegveld Bergen een Regiment luchtafweer depottroepen gelegerd in Alkmaar. Om scholen en andere gebouwen te vrijwaren van ingekwartierde troepen, werd besloten voor hen een barakkenkamp te bouwen aan de Leeuwerikkade (nu Cort van der Lindenkade). Het kamp werd op 17 april 1940 door het Nederlandse leger in gebruik genomen. Het kamp bestond uit zes onderkomens voor manschappen, een administratie- en een kantinebarak. 

Na de capitulatie namen de Duitse bezettingstroepen het complex over voor het onderbrengen van eigen troepen waaronder ook de manschappen van het nabij gelegen infanteriesteunpunt Widerstandsnest 8. Duitse troepen die op doorreis waren van hun oude naar hun nieuwe standplaats, vonden hier enige tijd onderdak. Aan de Leeuwerikkade waren ook een aantal woningen gevorderd om Duitse troepen onder te brengen. Tezamen met degenen die waren gevestigd in het nabij gelegen RK-Lyceum, betreft het zo'n 150 man.


Duitse soldaten gelegerd in Kamp Rochdale

Bron: Regionaal Archief Alkmaar

Kop van "Contact", het weekblad voor het Interneringskamp Rochdale, een samenraapsel van artikelen uit het Algemeen Handelsblad, Trouw en het Nieuw Noord-Hollands Dagblad. Ook stonden er bijdragen van geïnterneerden in.

Bron: Regionaal Archief Alkmaar

Nederlandse leger in Kamp Rochdale. Op de achtergrond zijn de daken van de huizen aan het Doctor Schaapmanplein te herkennen.

Luchtfoto uit 1947 waarop het kamp Rochdale goed te zien is. Midden boven is het Petrus Canisius College (PCC) te zien. Wat ook opvalt is de rij huizen aan de Cort van der Lindenlaan die onderdeel lijken uit te maken van het kamp.

Na de oorlog werd het kamp bekend als Interneringskamp Rochdale. De Binnenlandse Strijdkrachten namen het barakkenkamp over om er NSB’ers of voormalige Nederlandse SS’ers op te sluiten voordat hun zaak voorkwam bij het Bijzondere Gerechtshof. In het kamp de verbleven gemiddeld een paar honderd man. Voor dit doel is het kamp ongeveer twee jaar in gebruik geweest. Het grootste gedeelte van hen ging dagelijks naar verschillende werkobjecten in de Wieringermeer. 

Eind 1946 gingen  de geïnterneerden, zo’n 500 man, naar enkele forten van de Stelling van Amsterdam, die inmiddels waren ingericht voor het opsluiten van politieke delinquenten. 

Vanaf begin januari 1947 krijgt het kamp een bestemming voor het Nederlandse leger. Verschillende legeronderdelen krijgen daar onderdak. De militaire bestemming eindigt juli 1951, als het 11de Regiment Infanterie het kamp verlaat. De barakken worden te koop aangeboden.


Duitse eenheid poserend voor de barak aan de noordkant van het kamp, naast de ingang. Bijschrift van de foto is "Zug 5 Ausbildung April/Mai 1942, Alkmaar"


Onder is dezelfde eenheid te zien, poserend voor de deur van het huis op de hoek van het Doctor Schaepmanplein en de Cort van der Lindenkade

Combinatie van 2 luchtfoto's uit  1945 waarop kamp Rochdale (blauwe cirkel) en kamp Westerweg (rode cirkel) beide duidelijk te herkennen zijn. 

4) Dijk 1 - Huisvesting paarden

De Wehrmacht was, zeker in het begin van de oorlog, mede afhankelijk van paardentractie. Op de Dijk 1 was een voormalige winkel, die was gevorderd voor het onderbrengen van zo'n 15 paarden, die daar onderdak en verzorging kregen. 

5 ) Juliana van Stolberglaan - Ambtwohnung Generalleutnant  Wolf-Günther Trierenberg

Generaal-Luitenant Wolf-Günther Trierenberg

Boek over de opa van Alex Dekker, die Sanitäterunteroffizier was in 347ste Infanterie Divisie.

Bron: Alex Dekker

De woning Juliana van Stolberglaan 4 (hoekhuis met de Verdoesstraat), diende als dienstwoning van Generaal-Luitenant Wolf-Günther Trierenberg. Hij was de commandant van de 347ste Infanterie Divisie die vanaf hun formatie in 1942 tot de geallieerde invasie in Normandië, juni 1944, in Noord-Holland gestationeerd was. De 347ste Infanterie Divisie nam het grootste deel van de kustverdediging in Noord-Holland ter hand. Begin 1945 vertrok Trierenberg met zijn eenheid naar Belgie voor de verdediging van Antwerpen. Later, toen ze richting Luik werden verplaatst werd de divisie in de omgeving va Spa grotendeels vernietigd: slechts 200-250 ontkwamen en trokken naar Duitsland. Rond januari 1945 lag de divisie zuidoostelijk van Saarbrücken en leverde strijd met de geallieerden. In maart was de divisie teruggevallen rondom Germersheim, eind maart was daar de laatste Duitse brug die intact was gebleven. De vestingsstad werd op 25 maart 1945 opgegeven en Trierenberg liet de spoorbrug opblazen. De divisie trok verder Duitsland in en Trierenberg heeft zich rond 8 mei overgegeven aan de Amerikanen. 

6) Kennemerstraatweg - Ortskommandatur/Wehrmachtskommandatur

Huize Voorhout, een statig herenhuis aan de Kennemerstraatweg, viel meteen in de smaak bij de Duitse bezetter. De ligging aan de Kennemerstraatweg en doorlopende telefoonlijnen was voordelig. Voor de bezetting hadden de Duitsers al besloten dat Huize Voorhout hun hoofdkwartier zou worden. Op 19 mei 1940 vestigt Ortskommandant Steger zich in Huize Voorhout.  Hij was belast was met het onderbrengen van de Duitse troepen in de stad, het vorderen van gebouwen en grond, het toepassen van anti-joodse maatregelen, vorderen van radio's en fietsen, razzia's voor de Arbeiteinsatz en andere maatregelen waar de bevolking van Alkmaar direct mee te maken kreeg.

Voor de ingang van tuin van Huize Voorhout kwam een wachtpost te staan waar een soldaat de toegang tot het terrein bewaakte. Rondom het hele gebouw verrees een prikkeldraadversperring. De Ortskommandanten volgenden elkaar snel op. Na Steger, kwam Hauptmann Jeska en daarna Hauptmann Dr. Hövelhaus. In augustus 1942 werd majoor Arthur Schausz tot Ortskommandant benoemd. Hij zou de rit uitzitten tot het einde van de oorlog. Schausz woonde privé aan de Kennemerstraatweg 73, schuin tegenover Huize Voorhout.

Later betrok ook de Wehrmachtkommandant het gebouw, die enkel bevoegdheden over de Duitse troepen in de gemeente Alkmaar had. Met hem kwamen ook de troepen van de Gestapo en Feldgendarmerie mee in het gebouw. De naam van het gebouw verandert daarmee van Ortskommandatur in Wehrmachtskommandatur. In 1944 kwam daar ook nog een eenheid van de Sicherheitsdienst bij. 

Naast dat er vanuit Huize Voorhout bevelen werden gegeven tot de vordering van radio’s, fietsen en dekens, razzia’s en het afbranden van woningen en boerderijen, kwam hier ook het noodlottige bevel tot het fusilleren van vijf gevangenen. Dit gebeurde op 17 november 1944 aan de Harddraverslaan, net achter de Ortskommandantur. Het was een represaille op het neerschieten van landwachter Meijer door het verzet. Dat Schausz er speciale verhoormethoden op nahield kunnen we lezen in het Nieuwe Noordhollandsch Dagblad van augustus 1945. In een rondleiding voor journalisten door majoor Bokhorst van het Militair Gezag, die nu z’n intrek in Huize Voorhout had genomen, demonstreerde deze de karwats (zweep) van Schausz. Volgens verhalen werden ondervraagden, die niet wilden spreken, aan een verwarmingsbuis in het kantoor van de Ortskommandant vastgebonden en met de zweep geslagen.

Bron beide fotos: Regionaal Archief Alkmaar

7) Kennemerstraatweg - Truppen Unterbringung

Aan de Kennemerstraatweg, vanaf nr. 139, waren ca. 14 huizen bezet voor het onderbrengen van troepen. Eerder hadden de oorspronkelijke bewoners te horen gekregen dat ze binnen 24 uur hun woning moesten verlaten, waarna deze werden betrokken door zo'n 150 manschappen van de Feldgendarmerie, die in huize Voorhout hun kantoor hadden, en die van de divisie Hermann Göring. 

Van deze divisie werd op 11 juli 1994 door het verzet melding gemaakt dat er ongeveer 400 van hen aanwezig waren in Alkmaar.

8) Kennemerstraatweg 73 - Amtswohnung Ortskommandant Majoor Arthur Schausz

In augustus 1942 werd majoor Arthur Schausz tot Ortskommandant van Alkmaar benoemd. Hij diende in die functie tot het einde van de oorlog in Huize Voorhout. Schausz woonde aan de Kennemerstraatweg schuin tegenover zijn werkplek. Dit huis was eerder gevorderd van Dr. Hofstee. 

Bron beide fotos: Regionaal Archief Alkmaar

9) Kennemerpark 15 - Feldgendarmerie

Aan het Kennemerpark 15 staat Villa Parkzigt. Dit is de villa waarvan de Feldgendarmerie gebruik maakte als kantoor voor hun administratieve eenheid. 

De Feldgendarmerie is de Duitse militaire politie die discipline en veiligheid van de bezettingstroepen waarborgt en toeziet op de naleving van door de Militärverwaltung opgelegde verordeningen. In opdracht van een Kommandantur kan de politiedienst personen arresteren. Ze kan ook ingrijpen bij verstoringen van de openbare orde. De Feldgendarmerie werkt ook mee aan de bestrijding van de zwarte markt en, tijdens de tweede helft van de bezetting, aan het oppakken van Joden en werkweigeraars voor de Arbeitseinsatz

De leden van de Feldgendarmerie dragen als onderdeel van hun uniform een metalen plaat aan een ketting. Vanwege hun typische groene kleur van hun uniformen stonden ze bekend als de “Grüne”.  

10) Kennemerpark 34/35 - Staf Kampfkommandant

Kennemerpark 34/35, een dubbel woonhuis met de naastgelegen villa Rosmade, die dienden als stafkwartier van de Kampfkommandant Lt. Sadlovsky. Hij had de tactische bevoegdheden voor de inzet van troepen voor de verdediging van de stad, mocht er een landing op de kust plaatsvinden. 

Bij zware beschietingen of bombardementen, kon de staf zich terugtrekken in de bunker, type 617, dat vervolgens als commandopost diende. De bunker bevindt zich in het talud bij de molen van Piet en maakt nu deel uit van een bloemenwinkel. 

11) Koorstraat / Kerkstraat - Wehrmachtsheim

Op de hoek van de Kerkstraat  met de Koorstraat was een Wehrmachtsheim gevestigd.

Dit was een gebouw, centraal in de stad, dat diende voor ontspanning van de Duitse soldaten. Hier konden zij goedkoop een biertje kopen, het laatste nieuws lezen en andere militairen ontmoetten. Het was verboden voor Nederlanders. 

12) Koornlaan St. Agnes- en St. Aloysiusschool - Truppen Unterbringung

De St. Agnesschool en de St. Aloysiusschool. Twee schoolgebouwen aan de Koornlaan, die schuin tegenover elkaar lagen. Hier waren in juli 1944 ca. 300 man ondergebracht van de Divisie Hermann Göring. Volgens een observatie van het verzet, was hun leeftijd van de manschappen niet ouder dan 20 jaar.

Vóór WO2 kregen de St. Agnesschool en de St. Aloysiusschool elk een schuilkelder op het schoolterrein. Beide schuilkelders zijn gesloopt in 1947.

13) Langestraat - Hotel Proot

In de Langestraat 70 was Hotel Proot gevestigd. Tijdens de oorlog was de bezetter meer dan welkom in dit hotel. Dat zette tijdens de bezetting en na de bevrijding veel kwaad bloed bij de bevolking. 


14) Langestraat - Winterhulp Nederland

In de Langestraat was het plaatselijk bureau voor de Winterhulp Nederland gevestigd. 

Winterhulp werd opgericht op 22 oktober 1940 door rijkscommissaris Seyss-Inquart. De hulpverlening was volgens het spraakgebruik op de winter gericht. Onder het nationaalsocialisme kon er volgens de leer geen armoede bestaan, alleen in tijden van winterkou zou extra liefdadigheid in de vorm van voedsel, kleding en dergelijke nodig zijn. Volgens artikel 2 van het oprichtingsdecreet was de doelstelling: "Het is de taak der Stichting om de in het bezette Nederlandsche gebied levende behoeftige Nederlandsche staatsburgers zonder aanzien des persoons hulp en ondersteuning te verschaffen". De steun bestond uit waardebonnen en goederen als levensmiddelen, kleding etc. Aanvankelijk kregen Joden ook steun, maar die hulp stopte al snel. 

De protestante en katholieke kerken weigerden direct elke medewerking aan de actie Winterhulp. Zij zagen het als een poging om de kerkelijke hulporganisaties overbodig te maken.. De kerken verwierpen bovendien de uitsluiting van de Joden door Winterhulp Nederland. Toen kopstukken van de NSB, zoals Meinoud Rost van Tonningen, een functie kregen in het landelijke comité, vertrouwden ook de naïeve landgenoten de organisatie Winterhulp Nederland niet meer. Winterhulp werd vanaf 1941 een hulpactie van en voor de leden van de NSB. Volgens geschiedschrijver Loe de Jong zouden veel posters zijn beklad met de tekst "geen knoop van mijn gulp voor de Winterhulp".

Bron: Wikipidia

15) Langestraat 56 - Nebenstelle SS-Ersatzkommando

Op 5 november 1943 wordt er in de Langestraat 56 een Nebenstelle van het SS-Ersatzkommando geopend, een bijkantoor van de SS die zijn eigen militaire hiërarchie had. Hier konden SS-soldaten terecht voor inkwartiering, soldij en voedselbonnen. 

Het diende ook voor het werven en aanmelden van vrijwilligers voor de SS. 

Als er weer een oproep voor “Flinke kerels” werd geplaatst in de kranten om zich te laten keuren, kunnen de reisbiljetten ook worden opgehaald bij de “Nebenstelle der Waffen SS” in de Langestraat 56 in Alkmaar. 

16) Lindenlaan - Truppen Unterbringung

Ook het schoolgebouw aan de Lindenlaan werd gebruikt voor het onderbrengen van troepen. Er waren enige tijd soldaten van de Hermann Göring Divisie gelegerd. 

17) Blekerskade 11 - Stab 347 Infanterie Division

Twee Lagekarten waarop de locatie van de 347e Infanterie Divisie is aangegeven: eerst in Schagen (boven), later in Alkmaar (onder).

In Juli 1944 heeft de staf van de 347 Infanterie Divisie zijn kwartieren opgeslagen in de Blekerskade 11. Toen de 347e Infanterie Divisie uit Schagen vertrok, waar ze eerst hun hoofdkwartier hadden, kwamen ze, door voor Alkmaar te kiezen, centraler in Noordholland te liggen. 

Er werd gekozen voor het gebouw van het lyceum aan de Blekerskade. Het gebouw bood genoeg ruimte om de hele staf van de Divisie onder te brengen. Woningen aan de Lyceumstraat, Korte Lyceumstraat en de Blekerskade werden gevorderd voor het onderbrengen van de stafofficieren.


Perfect gecamoufleerde bunkers van het Divisiehoofdkwartier van de 347 Infanterie Division. Boven een commandobunker aan het Torenplein in Schagen. De foto onder is van de Regelbau 618 Nachrichtenstand für Höhere Stäbe in de Oude Slotstraat.

Bron beide fotos: Niestadt-fotocollectie, Zijper Museum Schagerbrug (NH)

18) Munnikenweg - Basisschool De Nieuwburgh

In de Openbare Lagere School De Nieuwburgh aan de Munnikenweg 18 in Oudorp, nu Obs De Zes Wielen, waren, volgens een verzetsrapport van juli 1944, ca. 40 manschappen van de Divisie Hermann Göring gelegerd. Deze manschappen maakten deel uit van de verdediging van het nabij gelegen steunpunt WN 14.

Volgens een verslag uit het verzet van juli 1944 waren er in zeven of acht woningen aan de zuidzijde van de Munnikenweg in Oudorp, ca. 40 man van de Divisie Hermann Göring ondergebracht. 

Het is heel goed mogelijk dat het om dezelfde personen gaat die eerst in de verderop gelegen openbare school De Nieuwburgh zaten. De verplaatsing had wellicht te maken met dat de woningen achter het te verdedigen steunpunt lagen en het schoolgebouw daarvoor.

19) Nassauplein 62 - Garage und Tankstelle

Bron: Regionaal Archief Alkmaar

Foto van het Nassauplein waar ten behoeve van de Duitsers een op nr. 62 een “Garage und Tankstelle” was. 

Voor de oorlog stond hier een vrij groot garagebedrijf dat direct door de Duitsers in beslag werd genomen voor reparatie/onderhoud van hun voertuigen. Ook was hier de opslag van brandstof voor hun voertuigen.

Nu staat er een appartementencomplex met daarin dezelfde typische knik als het garagegebouw.


20)  Naussaplein - Wehrmachtsheim

Aan het Nassauplein was een Wehrmachtsheim gevestigd. Dit was een plek, net als die in de Kerkstraat en Koorstraat waar Duitse soldaten in hun vrije tijd terecht konden voor hun ontspanning. 

21) Nassauplein - Rode Kruis Noodziekenhuis

Aan het Nassauplein wordt op 12 april 1945 het Rode Kruis Noodziekenhuis, annex passantenhuis, door de Wehrmacht ontruimd en ingericht voor eigen gebruik.

22) Nassaulaan 30 - Deutsche Dienststelle und Feldpost

In het Broederhuis Huize Saint Louis aan de Nassaulaan 30, werd door Katholieke broeders les gegeven Alkmaarse jongens.

Op 19 mei 1943 komt hier een kantoor van de Deutsche Dienststelle und Feldpost. Dit is een eenheid die die zich bezighoudt met het versturen van brieven en pakketten tussen het thuisfront en de soldaten in de regio Alkmaar

Op de foto onder rechts is  van een medewerker van de Dienststelle und Feldpost aan het werk.

Op de Kneppelbrug zijn borden aangebracht die verwijzen naar de Deutsche Dienstelle und Feldpost en de KTD (Kraftfahrt Transport Dienst) in de Nassaulaan. 

Bron: Regionaal Archief Alkmaar
Bron: Regionaal Archief Alkmaar
Bron: Regionaal Archief Alkmaar

23) Nassaulaan 53 - Kraftfahrt Transport Dienst (KTD)

Aan de Nassaulaan 53 is een kantoor van de Kraftfahrt Transport Dienst (KTD) gevestigd. De KTD beschikte over auto's, die werden gebruikt voor het vervoer van goederen voor de Wehrmacht. De chauffeurs van de KTD waren vrijwilligers, niet-geüniformeerd en niet-bewapend. De KTD is in april 1942 omgevormd tot de KüK (Kraftfahrzeug Uberführungs Kommando). In oktober 1943 ging dit onderdeel over in het Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (NSKK).

­

24) Nieuwlandersingel 55 - Amtswohnung Kampfkommandant

Aan de Nieuwlandersingel 55 was de dienstwoning van kampfkommandant Alkmaar. 

De dienstwoning lag betrekkelijk dicht bij het stafkwartier aan het Kennemerpark en de bunker aan het Ritsevoort zodat deze bij een aanval snel te bereiken was. 


25) Oudegracht - Distributie levensmiddelen

Op 28 mei 1939 wordt in Alkmaar een Distributiedienst voor levensmiddelen opgezet. Het gebouw van het Gemeente Museum aan de Breedstraat wordt hiervoor ontruimd.

Op 5 december 1941 wordt ten behoeve van de Distributiedienst Alkmaar, in het pand Oudegracht 168, een 2de kantoorgebouw, in gebruik genomen. 

26) Paardenmarkt - Nebenstelle Alkmaar Wehrmacht Bezirksverwaltung

In het gebouw van de Rijks-HBS aan de Paardenmarkt was initieel in gebruik voor de huisvesting van Duitse militairen. Later is het in gebruik genomen door de Nebenstelle Alkmaar van de Wehrmacht Bezirksverwaltung

Een Bezirksverwaltung is het districtskantoor of -administratie. Voedselbonnen, vergoedingen voor gevorderde gebouwen en voertuigen en alle andere voorkomende documenten kon men hier verkrijgen. Dit gold zowel voor de Wehrmacht als de Nederlandse bevolking. 

Een magazijn van de Wehrmacht Bezirksverwaltung was gevestigd aan de Gasthuisstraat. In de Korenbeurs aan het Luttik Oudorp was een Ausgabe-Stelle van de Wehrmacht Bezirksverwaltung.

27) Regulierslaan 25, 26 27 & 30 - soldaten veterinaire compagnie

In de Regulierslaan waren de huisnummers 25, 26, 27 en 30 gevorderd voor het onderbrengen van soldaten van een veterinaire compagnie dat belast was met de verzorging van de paarden. Achter de woningen lag een renbaan met bijbehorende stallen, waar de paarden waren ondergebracht.

28) Steijnstraat - Lazerett Reichs Arbeids Dienst

In de Steijnstraat stond een schoolgebouw dat was gevorderd als ziekenhuis voor de Reichs Arbeids Dienst (RAD). In de jaren 70 werd het gebouw gesloopt en vervangen door een appartementencomplex.

29) Varnebroek - hoofdkwartier Nederlandse Landstorm en Nederlandsche Landwacht

Op twee oktober 1944 wordt het Burgerweeshuis op het Varnebroek ontruimd en in gebruik genomen door 50 leden van de 'Nederlandse Landstorm'. De 'Nederlandse Landstorm' is voorgekomen uit de in maart 1943 opgerichte militaire vrijwilligerskorps 'Landwacht Nederland', die in oktober bij verordening door Seyss-Inquart en Rauter werd omgedoopt tot de 'Landstorm Nederland', een onderdeel van de Waffen-SS. De Duitsers werden de baas over de Landstorm, "een territoriale organisatie voor de landsverdediging [en] voor de afweer van buitenlandse of binnenlandse vijanden binnen Nederland." De Landstorm had dus een militaire taak. 

In het gebouw was ook de Landwacht Alkmaar gevestigd, onderdeel van de 'Nederlandsche Landwacht", en Nederlandse paramilitaire hulpdienst van de Duitsers die op 12 november 1943 van Duitse zijde werd opgericht. Het bestond voornamelijk uit NSB'ers die met jachtgeweren waren uitgerust. Vandaar dat de bevolking de scheldnaam "Jan-Hagel" bedacht. Om te voorkomen dat deze nieuwe formatie, onder de directe leiding van de Duitse SS zou komen, bedong Mussert dat de hoogste posten zouden worden bekleed door Van Geelkerken (NSB, inspecteur-generaal), Zondervan (WA, inspecteur) en Feldmeijer (Nederlandse, c.q. Germaanse SS, inspecteur). Ze hadden de taak de aanhangers en de bezittingen van de NSB, alsook het distributie-apparaat te beschermen tegen aanslagen. Zo vormden ze een soort van NSB-politie. De Landwacht werd door de bevolking gehaat onder meer omdat ze voedsel van de bevolking in de hongerwinter in beslag nam. De Landwacht werd voor het eerst op straat gesignaleerd in maart 1944. Ze werd vooral ingezet voor de bewaking van gebouwen, het controleren van persoonsbewijzen en het uitvoeren van arrestaties. 

Wervingsaffiche voor de  Nederlandse Landstorm, onderdeel van de Waffen-SS

Bron: Wikipedia

30) Curtiuslaan - Blinkenlaan

Een bosrijk gebied met een groot aantal vrijstaande villa's en een riante tuin rondom de huizen. Dit woongebied tussen de centra van Alkmaar en Heiloo, staat ook bekend als villapark Blockhove. Het was zeer geliefd bij de hogere officieren, die de meeste villa's vorderden voor eigen gebruik of als dienstwoning.

Dit gebied lag geheel binnen Widerstands-Nest 6 (W.N. 6), en was met prikkeldraad versperringen omheind. Aan de zuid en west grens van W.N. 6 lag een tankgracht (K.W.-Graben), Höcker-hindernisse en een Rollkörpersperre.

Lees hier meer over de rondom verdediging van alkmaar.

31) Waagplein - Luchtbeschermingsdienst (LBD)

Al voor de oorlog, 28 mei 1939, neemt de Luchtbeschermingsdienst (LBD) haar intrek in het Waaggebouw. Dit onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming heeft als doel de zelfbescherming door de bevolking bij luchtaanvallen. De LBD had tot taak de burgerbevolking te wijzen op de gevaren van luchtaanvallen, en op de maatregelen die de burgers zelf konden nemen om de risico's te beperken. 

De dienst bestond zowel uit gemeentelijke diensten als uit vrijwilligers die onder andere controleerden op verduisteringsmaatregelen, het gebruik van openbare schuilplaatsen en konden ze eerste hulp bieden bij luchtaanvallen. Ook bracht het brochures uit over wat te doen tijdens en na een bombardement of beschieting. De LBD had afdelingen in alle stadswijken en dorpen. Per 200-300 gezinnen was er een 'blokploeg' geleid door een 'blokhoofd'. In juli 1940 werden, als eerste anti-joodse maatregel, alle joodse leden uit de LBD gezet.

32) Westerweg -  Barakkenkamp

In 1939 waren er aan de Westerweg barakken van het Nederlandse leger gevestigd. Het 162 Batterij luchtdoelartillerie werd hier ingekwartierd. Zie ook Luchtverdedigingsgroep Alkmaar bij de sectie Mobilisatie van deze website.

Tijdens de oorlog wordt het barakkenkamp door de Duitsers gebruikt. Een verslag van het verzet van augustus 1944 vermeldt dat leden van de Divisie Herman Göring het kamp gebruikt als oefenterrein van 100 x 100 meter. 

Na de oorlog wordt het kamp aan de Westerweg gebruikt als Bewaringskamp voor de internering voor vrouwen, die verdacht worden van Duitse sympathieën.

Uitsnede uit een luchtfoto uit 1945, waar kamp Westerweg duidelijk te zien is in de rode cirkel. De Geestmolen is te zien in de blauwe cirkel en op de rechterkant in de achtergrond van de foto daarboven. Het kamp lag waar nu de Fritz Conijnlaan en de Beukenlaan zijn.

33) Wilhelminalaan 10 - Nachrichtendienst

In het pand aan de Wilhelminalaan 10 vestigde zich op 19 mei 1940 de Duitse Radiodienst, een onderdeel van de Nachrichtendienst

De Nachrichtendienst is een Duitse eenheid dat zich bezig houdt met verbindingen, zowel met kabel als met zenders. Het belang van Alkmaar als knooppunt van telefoonlijnen was groot in Noord-Holland. In dit pand was een administratieve eenheid dat ging over de kabelverbindingen van zowel de PTT als de zelf gelegde kabels van het Festung Kabelnetz. De schuin tegenover dit pand gelegen bunker in de Alkmaarder Hout, de bunker bij de molen van Piet en het relaisstation op de hoek van de Heilooërdijk/Kennemerstraatweg maakten onder meer deel uit van deze eenheid.

34) Prinses Julianalaan 2 - Wachtgebouw

Op de hoek van de Wilhelminalaan en de Prinses Julianalaan was een wachtgebouw waarin de wacht, die belast was met de bewaking van Huize Westerlicht waar ongeveer 60 man van de Divisiestaf was ingekwartierd.

35) Wilhelminalaan 28 - Kriegsgericht 

Aan de Wilhelminalaan 28 zetelde het Kriegsgericht; de Duitse militaire rechtbank. Duitse militairen die een overtreding begingen tegen eigen troepen of burgers stonden hier terecht.